Thursday, 17 October, 6 pm
Vidyarambha Puja
Annual Dassera Celebration 2015
Marathi Sahitya Sanskriti & Kala Mandal
Plot No. 26, Sahitya Mandir, Sector - 6, Vashi, Navi Mumbai - 400703