Monday, January 27, 2014
Shyama, Meghana & Akhila
dance at Youth for Governance 2014
at Sri Shanmukhananda Fine Arts & Sangeetha Sabha
in the august presence of Dr. A. P. J. Abdul Kalam